รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา จำนวน 0 คน เรียงตามรหัสนักศึกษาคลิกที่นี้


รายชื่อนักศึกษาเรียงตามรหัสและห้อง
ดับดับที่
รหัสนักศึกษา
ห้อง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
creN
กลุ่มเรียน
เทอม
ปี
สำหรับกลุ่มเรียน
วันที่ลงทะเบียน