เบอร์โทรติดต่อ 055-000386-7

 ประชาสัมพันธ์
 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
TEL 055000386-7
 
FAX 055000391
ext หน่วยงาน   ext หน่วยงาน
101 ประชาสัมพันธ์   113 สำนักอธิการบดี
102 ห้องอุปนายก/อธิการบดี   114 เสา-อาทิตย์
103 ห้องสมุด   115 สาธารณสุข
104     116 รัฐประศาสนศาสตร์
105 โสตฯ/ไอที/กิจการนักศึกษา   117 สำนักประกัน
106 นิติศาสตร์   118  
107 บริหารและการบัญชี   119 สำนักวิชาการ
108 กยศ   120  
109 ศ.ไร้พรมแดน   121  
110     122  
111 สำนักทะเบียน   123  
112 บัณฑิตวิทยาลัย   100 การเงินรับ

by RITTHIRONG SAENGSOI