ระบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกของความร่วมมือนักศึกษาให้ข้อมูลภาวะการหางานทำ เพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูลกลางต่อไป

 

กรุณาใส่รหัสนักศึกษาเพื่อทำการเข้าระบบ