รายงานผลการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน
ค้นหารายชื่อ

เลขที่อ้างอิง
ชื่อ สกุล
อายุ
การศึกษา
คะแนนทฤษฎี
คะแนนปฏิบัติ
รวม
ผลการทดสอบ
วันที่
หมายเหตุ1
หมายเหตุ2
32 นางสาวณัฐมล กัลพฤกษ์ 22 นศ.ชั้นปีที่4 16.5 7.5 24 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
31 นางสาวอุไรวรรณ กระต่ายทอง 21 นศ.ชั้นปีที่4 6 11.5 17.5 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
30 นายชุลกิฟลี อุมา 24 นศ.ชั้นปีที่4 16 15.5 31.5 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
29 นางสาวสุภัสรา แก้วสุวรรณ์ 22 นศ.ชั้นปีที่4 13.5 26.5 40 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
28 นางสาวศิริพรรณ พิกุลทอง 21 นศ.ชั้นปีที่4 0 0 0 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1 ขาดสอบ
27 นางสาวรจนา มีปรางค์ 20 นศ.ชั้นปีที่4 0 0 0 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1 ขาดสอบ
26 นายวณิชชากร อยู่มา 25 นศ.ชั้นปีที่4 21 27.5 48.5 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
25 นายธนชิต ขันทอง 22 นศ.ชั้นปีที่4 0 0 0 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1 ขาดสอบ
24 นายชัยณรงค์ สุขเพียง 22 นศ.ชั้นปีที่4 21 46.5 67.5 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
23 นายเสกสรร แย้มสรวญ 26 นศ.ชั้นปีที่4 16 27.5 43.5 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
22 นางสาวคัทลียา เครือจักร์ 22 นศ.ชั้นปีที่4 9.5 28.5 38 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
21 นางสาวพิชามญช์ พันธ์สาย 21 นศ.ชั้นปีที่4 11.5 22.5 34 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
20 นางสาวทักษพร เพ็งเนตร 22 นศ.ชั้นปีที่4 14 26.5 40.5 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
19 นางสาวสุปราณี สุวรรณวัจน์ 22 นศ.ชั้นปีที่4 18.5 62 80.5 ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
18 นางสาวไชฟ้า บินมามะ 20 นศ.ชั้นปีที่4 19 16.5 35.5 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
17 นางสาวกัณฐิกา เที่ยงอยู่ 20 นศ.ชั้นปีที่4 0 0 0 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1 ขาดสอบ
16 นางสาวเจนจิรา ศิริพันธ์ 21 นศ.ชั้นปีที่4 0 0 0 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1 ขาดสอบ
15 นางสาวชุติมณฑน์ เทพบุรี 23 นศ.ชั้นปีที่4 0 0 0 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1 ขาดสอบ
14 นางสาวจุฑามณี ปะระมะ 22 นศ.ชั้นปีที่4 8.5 29.5 38 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
13 นางสาวสุทัตตา โกศัย 23 นศ.ชั้นปีที่4 0 0 0 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1 ขาดสอบ
12 นางสาวเปรมมิกา อุ่นใจ 22 นศ.ชั้นปีที่4 0 0 0 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1 ขาดสอบ
11 นางสาวกนิษฐา ปานแดง 22 นศ.ชั้นปีที่4 9.5 11.5 21 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
10 นางสาวกัลย์สุดา รวมญาติ 21 นศ.ชั้นปีที่4 11 9.5 20.5 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
9 สุพัตรา รัศมี 22 นศ.ชั้นปีที่4 14.5 5.5 20 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
8 นางสาวจุฬารัตน์ อ่ำชาวนา 21 นศ.ชั้นปีที่4 11 0 11 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
7 นางสาวนันทนา บุญยิ่ง 23 นศ.ชั้นปีที่4 16.5 51.5 68 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
6 นางสาวนารีลักษณ์ ทองสังข์ 23 นศ.ชั้นปีที่4 11.5 54.5 66 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
5 นายสุวรรณ บุญทูล 22 นศ.ชั้นปีที่4 14.5 51.5 66 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
4 นางสาวณัชฌา พุทธา 22 นศ.ชั้นปีที่4 11 17.5 28.5 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
3 นางสาวปนัสยา ภานุมาศ 21 นศ.ชั้นปีที่4 13 12.5 25.5 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1
2 นางสาวเบ็ญจมาด เหมฤดี 23 นศ.ชั้นปีที่4 0 0 0 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1 ขาดสอบ
1 นางสาวชุติมันต์ สิริบุญญาคมน์ 22 นศ.ชั้นปีที่4 9.5 10.5 20 ไม่ผ่าน 13 กันยายน 2562 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ1